Uvjeti korištenja

Internet stranica www.FreeStyleLibre.hr (dalje u tekstu: „Stranica“) namijenjena je isključivo hrvatskim korisnicima – državljanima Republike Hrvatske. Stoga Abbott Laboratories d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korištenje ove Stranice od strane korisnika iz drugih država i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed bilo kakvog korištenja sadržaja ove Stranice, u cijelosti ili djelomično, i u bilo koje svrhe izvan teritorija Republike Hrvatske.

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu: 20. svibnja 2018.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se na Vaš pristup i korištenje ove Stranice i mrežnih stranica pod kontrolom Abbotta koje imaju poveznicu na ove Uvjete korištenja (zajednički, ova Stranica i ostale Abbottove mrežne stranice: „Abbottove Mrežne Stranice“). Za potrebe ovog dokumenta, pojam „Abbott“ znači matično društvo Abbott Laboratories iz SAD-a i sva s tim društvom povezana društva, uključivo i Abbott Laboratories d.o.o. iz Hrvatske. Ukoliko nije drugačije navedeno, ovi Uvjeti korištenja ne odnose se na: Abbottove Mrežne Stranice koje ne sadrže poveznicu (link) na ove Uvjete korištenja; na državljane drugih država, uključivo i Sjedinjenih Američkih Država, kao ni na mrežne stranice trećih osoba koje mogu imati poveznicu na Stranicu. Vaš pristup i korištenje Stranice uređuje se ovim Uvjetima korištenja i dokumentom Pravila o zaštiti osobnih podataka (www.FreeStyleLibre.hr)

Ne dovodeći u pitanje Vaša prava zajamčena važećim zakonom, Abbott zadržava pravo povremenih izmjena i dopuna ovih Uvjeta korištenja u svrhu njihova usklađivanja s napretkom tehnologije, zakonskim i regulatornim promjenama kao i s načelima dobre poslovne prakse. Promijeni li Abbott ove Uvjete korištenja, sve izmjene unijet će se u obnovljenu verziju ovog dokumenta o ćemu ćemo Vas obavijestiti unosom datuma posljednje izmjene Uvjeta korištenja koji je naveden na početku ovoga dokumenta.

Pristupanjem ili korištenjem ove Stranice i njezinog sadržaja potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da se slažete s ovom, važećom verzijom Uvjeta korištenja.  Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja ili niste zadovoljni s postavkama i sadržajem Stranice, Vaše jedino i isključivo građansko pravo je prestati koristiti Stranicu i sve na njoj dostupne sadržaje.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kao korisnik Stranice, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim:

  1. Iako se trudimo na našoj Stanici objavljivati najnovije podatke o našim proizvodima i uslugama, kao i ostale informacije o Abbottu, ni za koju informaciju objavljenu na Stranici ne jamčimo da je točna, ažurna i prikladna. Svaki korisnik preuzima punu odgovornost i sve rizike za korištenje sadržaja objavljenih na Abbottovim Mrežnim Stranicama, uključivo i ovoj Stranici. Objavljene informacije su “TAKVE KAKVE JESU“ i mogu biti tehnički neprecizne ili sadržavati tipografske greške. Abbott zadržava pravo na dopune, izmjene ili uklanjanje informacija koje se nalaze na Abbottovim Mrežnim Stranicama, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.
  2. ABBOTT NE DAJE IZJAVE NITI JAMSTVA BILO KAKVE PRIRODE ZA INFORMACIJE ILI SADRŽAJ OBJAVLJEN NA STRANICI. ABBOTT SE OVIME ISKLJUČUJE OD ODGOVORNOSTI ZA SVE IZJAVE I JAMSTVA, BILO IZRAVNA ILI IMPLICITNA, PROPISANA ZAKONOM, UGOVOROM ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA MOGUĆNOSTI PRODAJE, PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVA NASLOVA ILI PRAVA NEPOVREDIVOSTI. ABBOTT, NI U KOJEM SLUČAJU, NEĆE BITI ODGOVORAN ZA  ŠTETU BILO KAKVE PRIRODE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK ZARADE), POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE KOJE BI MOGLE PROIZAĆI IZ PRISTUPA ILI POVEZANO S POSTOJANJEM I KORIŠTENJEM STRANICE I/ILI INFORMACIJA I SADRŽAJA OBJAVLJENIH NA STRANICI, BEZ OBZIRA JE LI ABBOTT IMAO SAZNANJA DA BI TAKVA ŠTETA MOGLA NASTATI.
  3. Abbott nije odgovoran i ne daje bilo kakvo jamstvo za točnost, ažurnost, pravovremenost i prikladnost bilo koje informacije ili sadržaja pribavljenog od trećih osoba, uključujući bilo kakve poveznice na ili sa mrežnih stranica koje uređuje i za koje odgovaraju treće osobe. Osim ako je drugačije objavljeno na Stranici, Abbott neće uređivati, cenzurirati ili na neki drugi način kontrolirati bilo koji sadržaj koji objavljuju treće strane na bilo kakvim oglasnim pločama, u virtualnim sobama za razgovore (engl. chat room) ili sličnim forumima koji se objavljuju na Stranici. Informacije iz ovih izvora moraju se, dakle, držati upitnima, a Abbott za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.
  4. Stranica može sadržavati informacije koje predstavljaju trenutna predviđanja temeljena na Abbottovim očekivanjima vezanim uz buduća događanja i razvoj poslovanja. Takva predviđanja budućih događaja, po svojoj prirodi, uključuju određene rizike i njihova ostvarenja nisu sigurna. Stvarni razvoj događaja ili rezultati mogu se razlikovati od očekivanih i ovise o brojnim čimbenicima, uključujući, bez ograničenja, uspješnost istraživačkih programa koji se upravo provode, očekivane rezultate kliničkih ispitivanja, buduća klinička ispitivanja, tekuće komercijalne poslove za Abbottove proizvode, odobrenja regulatornih tijela za farmaceutske proizvode, valjanost i snagu patentne zaštite, postojanost odnosa s trgovačkim partnerima i opće gospodarske uvjete. Abbott namjerava redovito obnavljati Stranicu, ali ne preuzima obvezu za obnavljanje cjelovitog sadržaja koji se na njima objavljuje.

 

KORIŠTENJE

Pristupom Stranici potvrđujete da razumijete, prihvaćate i suglasni ste sa sljedećim:

  1. Korištenjem sadržaja na Stranici slažete se da nećete ometati ili presretati elektronske informacije objavljene na Stranici ili na bilo kojem od Abbottovih servera. Isto tako, suglasni ste da nećete pokušati „zaobići“ sigurnosne postavke na Stranici kao i da ćete se pridržavati svih primjenjivih, nacionalnih i međunarodnih zakona, uredbi i pravilnika.
  2. Dajete Abbottu pravo na korištenje informacija koje ste unijeli ili na neki drugi način prenijeli na Stranicu, u skladu s ovim Uvjetima korištenja i Abbottovim Pravilima o zaštiti osobnih podataka, na način koji Abbott odabere, uključujući, bez ograničenja, kopiranje, prikazivanje, izvođenje ili objavljivanje u bilo kojem obliku, njihovo prilagođavanje i mijenjanje, uključivanje u druge materijale ili izvođenje drugih radova na temelju takvih informacija. Do mjere predviđene primjenjivim, odričete se svih moralnih prava koja bi mogla biti povezana sa sadržajem koji ste unijeli ili na neki drugi način prenijeli na Stranicu (ukoliko takav sadržaj postoji).
  3. Osim ako je drugačije izričito navedeno ili unaprijed odobreno od Abbotta, načelo tajnosti neće se primjenjivati u slučaju da bilo koji korisnik Stranice ostvari usmenu, pisanu ili elektronsku komunikaciju s Abbottom (poput povratne informacije, upita, komentara, prijedloga, ideja itd.). Ukoliko se na Stranici ili bilo kojoj Abbottovoj Mrežnoj Stanici traži i zahtjeva unos takvih informacija, a te informacije sadrže osobne identifikacijske podatke (npr. ime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte), Abbott se obvezuje prikupljati, koristiti i obrađivati takve informacije na način koji je u skladu s Abbottovim Pravilima o zaštiti osobnih podataka. U protivnome će se takva komunikacija i bilo koja dostavljena informacija smatrati javnom, pri čemu će Abbott imati pravo na njezinu reprodukciju, objavu ili drugačije korištenje za bilo koju namjenu, uključujući, bez ograničenja, za potrebe istraživanja, razvoja, proizvodnje, primjene ili prodaje proizvoda na koje se takva informacija odnosi. Pošiljatelj bilo koje informacije Abbottu u potpunosti je odgovoran za njezin sadržaj, uključujući njezinu istinitost i točnost, uz poštivanje prava nepovredivosti vlasništva ili zaštite osobnih podataka bilo koje osobe.

 

OZNAČAVANJE PROIZVODA

Imena, opis i vanjsko označavanje proizvoda može biti u skladu s američkim označavanjem ili u skladu s označavanjem neke treće zemlje koja nije Hrvatska. Proizvodi možda neće biti dostupni u svim zemljama ili mogu biti dostupni pod drugim imenom/markom, različite jakosti ili za različitu medicinsku indikaciju. Mnogi od navedenih proizvoda dostupni su samo uz liječnički recept ili odgovarajuću potvrdu Vašeg liječnika. Osim kad je izrijekom navedeno drugačije ili unaprijed odobreno od Abbotta, niti jedan voditelj, djelatnik, zastupnik ili predstavnik Abbotta, njegovih podružnica i povezanih društava putem ove Stranice ne daje medicinske savjete, postavljanja dijagnoze, određuje liječenje ni bilo koje druge medicinske usluge koje se na bilo koji način mogu kvalificirati kao odnos liječnika i pacijenta.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Informacije, dokumenti i povezani grafički prikazi objavljeni na Abbottovim Mrežnim Stranicama, uključivo i Stranici (u nastavku “Informacije“) predstavljaju isključivo vlasništvo Abbotta, osim onih informacija koje su osigurale treće osobe temeljem ugovora s Abbottom. Korištenje Informacija je dozvoljeno uz uvjet da se (1) navedena obavijest o autorskim pravima nalazi na svim kopiranim primjercima, (2) Informacije su namijenjene isključivo u svrhu informiranja, nekomercijalnog i privatnog korištenja, (3) Informacije ne smiju biti izmijenjene ni na koji način i (4) ni jedan grafički prikaz dostupan na Stranici ili bilo kojoj Abbottovoj Mrežnoj Stranici ne smije se koristiti odvojeno od pratećeg teksta. Abbott ne preuzima odgovornost za sadržaje koje su dostavile treće osobe, a korisnicima je zabranjena distribucija takvih sadržaja bez dozvole nositelja (vlasnika) autorskih prava. Osim za navedene dopuštene načine korištenja Informacija, nitko nema odobrenje ni pravo, izravno ili neizravno, koristiti ni jedan patent, žig ili druga vlastita prava intelektualnog vlasništva Abbotta. Korištenje bilo kojeg Abbottovog žiga, zaštićenih imena, vizualnog identiteta i proizvoda na Stranici i drugim Abbottovim Mrežnim Stanicama nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Abbotta, osim za identifikaciju Abbottovih proizvoda i usluga.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SIGURNOST

Abbott je posvećen zaštiti Vaših osobnih podataka na mrežnim stranicama. Razumijemo značaj zaštite privatnosti naših korisnika i posjetitelja Stranice. Način na koji mi koristimo Vaše osobne identifikacijske podatke uređuje se Pravilima o zaštiti osobnih podataka koju prihvaćate pristupom i korištenjem Stranice.

Svjesni ste i suglasni da prilikom unosa osobnih identifikacijskih podataka na Stranici, bez obzira na Abbottove mjere zaštite od neovlaštenog pristupa ili presretanja podataka, nema potpunog jamstva  sigurnosti. MA KAKO MALA BILA VJEROJATNOST PRESRETANJA PODATAKA ILI NEOVLAŠTENOG PRISTUPA I UNATOČ SVIM SVOJIM NASTOJANJIMA DA TO SPRIJEČI, ABBOTT NEĆE BITI ODGOVORAN ZA PRESRETANJE PODATAKA ILI NEOVLAŠTENI PRISTUP, KAO NI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI) KOJU MOŽE PRETRPJETI KUPAC ILI KORISNIK, NI U SLUČAJU DA JE ABBOTT BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE. NADALJE, ABBOTT NE JAMČI, BILO IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, DA ĆE INFORMACIJE PRIMLJENE OD BILO KOJEG KUPCA ILI KORISNIKA BITI U POTPUNOSTI ZAŠTIĆENE OD PRESRETANJA ILI NEOVLAŠTENOG PRISTUPA NITI DAJE BILO KAKVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA MOGUĆNOSTI PRODAJE I PODOBNOSTI PROIZVODA ZA ODREĐENU NAMJENU. SVAKI KORISNIK ODGOVORAN JE ZA OČUVANJE TAJNOSTI SVOJE LOZINKE.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Abbott ne preuzima nikakvu odgovornost za materijale, informacije i mišljenja objavljena, postavljena ili na drugi način dostupna na Stranici. Oslanjanje na takve materijale, informacije i mišljenja isključivo je na vlastitu odgovornost korisnika. Abbott se isključuje od odgovornosti za bilo kakve povrede ili štete nastale korištenjem Stranice i njezinog sadržaja.

STRANICA, SADRŽAJ STRANICE I PROIZVODI I USLUGE DOSTUPNI NA ILI PUTEM STRANICE SU “TAKVI KAKVI JESU” I “DOSTUPNI KAO TAKVI”, DAKLE, SA SVIM NEDOSTACIMA. NI U KOJEM SLUČAJ, ABBOTT ILI NJEGOVI PRODAJNI PARTNERI, KAO NI DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI ZASTUPNICI BILO KOJE STRANKE (U NASTAVKU “ABBOTTOVE STRANKE“) NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU ŠTETU, NI PO KOJEM PRAVNOM TUMAČENJU, NASTALU KORIŠTENJEM, POVEZANO S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA STRANICE, SADRŽAJA OBJAVLJENOG NA STRANICI, BILO KOJIH USLUGA DOSTUPNIH NA ILI PUTEM STRANICE ILI BILO KOJEG POVEZANOG MREŽNOG MJESTA, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE POSEBNE, NEIZRAVNE, KAZNENE, SLUČAJNE, EGZEMPLARNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, OSOBNE POVREDE, GUBITAK ZARADE ILI ŠTETE NASTALE RADI KAŠNJENJA, PREKIDA DOSTUPNOSTI USLUGE, RAČUNALNIH VIRUSA, BRISANJA DATOTEKA ILI ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ILI GREŠAKA, PROPUSTA ILI DRUGIH NETOČNOSTI NA STRANICI ILI U OBJAVLJENOM SADRŽAJU, BEZ OBZIRA JESU LI ILI NE NASTALE NEMAROM OD STRANE ABBOTTA I BEZ OBZIRA NA TO JE LI ABBOTT BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE ILI NE.

 

MOLIMO VAS, IMAJTE NA UMU DA KORIŠTENJE STRANICE MOŽE BITI UREĐENO I DODATNIM PRAVNIM NAPOMENAMA, ODRICANJEM OD ODGOVORNOSTI TE DRUGIM UVJETIMA I ODREDBAMA.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Suglasni ste da dokumenti pod nazivom Uvjeti korištenja i Pravila o zaštiti osobnih podataka predstavljaju cjeloviti ugovor u vezi s njegovim sadržajem (predmetom). Stranica je koncipirana i izrađena u skladu s hrvatskim zakonima. Ukoliko nadležni sud proglasi bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja ništavnom ili neprovedivom, suglasni ste da sve ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja sadržaja na mrežnim stranicama ostaju na snazi u potpunosti.